gamemaker 镜头跟随玩家 代码教程

分类栏目:gamemaker教程

152

gamemaker 镜头跟随玩家 代码教程
废话不多说,直接加入下面

obj_player是玩家,可以改成自己所设定的

写在物体的Step Event下:
 
{
    if(obj_player.x > view_wview[0] / 2 && obj_player.x < room_width - view_wview[0] / 2) {
        view_xview[0] = obj_player.x - view_wview[0] / 2;
    }
    if(obj_player.y > view_hview[0] / 2 && obj_player.y < room_height - view_hview[0] / 2) {
        view_yview[0] = obj_player.y - view_hview[0] / 2;
    }
    //镜头控制
}